SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

MOGAN Enerji, İnsan Kaynakları, İnsan Hakları, Çevresel Sağlık ve Güvenlik, Kalite, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele, Etik İlkeler, Taciz, Şiddet ve Ayrımcılık Önleme politikalarımıza dayalı prensipleri benimsemiştir. Bu prensiplere uygun olarak:

Operasyonlarımızda sürdürülebilirlik ilkesini benimsemekteyiz, bu ilkenin çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarını dikkate almaktayız.
Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını öncelikli hedef olarak belirlemekteyiz. Çevresel riskleri değerlendirerek uygun düşen tüm azaltma önlemlerini planlayarak faaliyetlerimizin çevresel etkisini en aza indirmeyi amaçlıyoruz.

İnsan haklarına saygı gösteren bir çalışma ortamı oluşturuyor ve doğrudan veya dolaylı olarak insan haklarını ihlal edebilecek uygunsuz uygulamalara izin vermiyoruz. Bu tür ihlalleri önlemek için gerekli yöntemleri kuruyoruz ve geliştiriyoruz.

Çalışanlarımıza ve iş başvuru sahiplerine din, dil, ırk, yaş, renk, milliyet, etnik köken, cinsiyet kimliği veya ifadesi, siyasi görüş veya diğer herhangi bir özellik temelinde ayrımcılık yapmadan eşit fırsatlar sunmaya çalışıyoruz. Etik İlkelerimiz, İnsan Kaynakları ve İnsan Hakları Politikalarımızda vurgulandığı gibi, çalışanlarımız arasında herhangi bir ayrımcılığı hiçbir koşulda tolere etmiyoruz.

İşyerinde çocuk işçi istihdam etmeme ilkesini Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Temel İlkeleri ve İşte Haklar Bildirgesi’nde belirtildiği şekilde benimsemekteyiz.

Tedarikçilerimizin politika prensiplerimize ve diğer ilgili düzenlemelere uymasını bekliyoruz. Politikalarımıza uymayan bireyler ve kuruluşlarla çalışmaktan kaçınıyoruz.

Tedarikçilerimizden iş operasyonlarında insan haklarına ve çevreye saygı göstermelerini bekliyoruz.

Çalışanlarımız için, her türlü taciz, sömürü, kötüye kullanma veya şiddetten arınmış güvenli bir çalışma ortamı sağlıyoruz. Fiziksel, cinsel veya psikolojik tacizi ve şiddeti içeren her türlü davranışı tolere etmiyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda, en üst öncelikli paydaşlarımız olan çalışanlarımızın lehine uygulamaları hayata geçirmeyi planlıyoruz.
Tedarikçi seçiminde adil, dürüst ve objektif davranıyoruz ve ürün ve hizmet kalitesini göz önünde bulundurarak tedarik zincirinde sürdürülebilirliği sağlamaya çalışıyoruz.

Toplum ve yerel paydaşlar için sosyal ve ekonomik gelişmenin önemini vurguluyoruz. Yerel istihdamı öncelikli hedef olarak belirliyoruz.
Toplumumuz ve çevremizde saygın ve örnek bir kuruluş olma amacını taşıyoruz ve iş hacmimizi genişleterek ülke ekonomisine sürekli katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Rüşvet ve yolsuzluğun her türlüsüne karşı kesin bir tutum sergiliyoruz, bu tutumumuzu Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamızda vurguluyoruz.

Sürdürülebilirlik uygulamalarını geliştirmek ve iyileştirmek amacıyla faaliyetlerimizin tüm aşamalarını sürekli olarak gözden geçiriyoruz.
Kurumsal kültüre sürdürülebilirlik yaklaşımını entegre etmek amacıyla çalışan farkındalığını artırmaya yönelik eğitim oturumları düzenliyoruz.

Eğitim ve burslar aracılığıyla eğitime destek veriyoruz.

GÜRİŞ bünyesinde, bilgi güvenliği ile ilgili yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve bilgi güvenliğini daha etkili bir şekilde yönetmek için çaba sarf ediyoruz.